تصاویری از دیدار استاد محمد رضا شجریان و مجید درخشانی از پرواز سیمرغ در تهران ۹ مرداد ۱۳۸۹

©Photography by Tahmineh Monzavi