شبی دیگر از پرواز سیمرغ

©Photography by Ava Meshkatian