تصا ویری از ضبط ارکستر سیمرغ در تهران آبان ۱۳۸۹

©Photography by Tahmineh Monzavi