نشست خبری گروه موسیقی سیمرغ ۶ تیر ماه ۱۳۹۰ تهران

©Photography by Mehrdad Amini