تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -I

©Photography by Mehrdad Amini