تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -III

©Photography by Mehrdad Amini