تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -II

©Photography by Shahrzad Akbar