سازهای محلی

دمام
دف
بوق
بالابان
دوزله
دوسر کوتن
دهل
دایره
کرنای رضوی
کرنای لاهیجان
کرنای فارس
کمانچه
ناقارا
نل و دونل
له له وا
کوزه
نی چوپانی یا نی لبی
نی جفتی
نی انبان
نقاره قشقایی
قرنه
قاوال
نی ترکمنی
نی تکی
رباب خوزستان
رباب بلوچستان
قشمه
قوپوز
شمشال
سرود
سرنا
سنج
تمپو
تاس
تنبور
تامبیره

 

Repository by: www.farabisoft.com